Sök
Stäng denna sökruta.

Regler att följa vid hantering av kemikalier

Regler vid kemikaliehantering är mycket viktiga för att minimera riskerna för hälsa, säkerhet och miljö. Kemikalier kan vara farliga om de inte hanteras på rätt sätt. Därför finns det ett antal svenska lagar och föreskrifter samt europeiska förordningar och direktiv som reglerar hanteringen av kemikalier och bedömning av kemiska risker och faror. Det åligger tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter att hålla sig informerade och uppdaterade om dessa risker och faror och förebygga dessa i största möjliga mån.

En grundläggande bestämmelse om hantering av kemiska produkter och kunskapskravet kopplat till detta finns i Miljöbalken. Lagen reglerar även utredningsskyldighet, produktinformation, uppgiftsskyldighet, produktregister, förhandsanmälan och tillståndsfrågor avseende kemiska produkter och biotekniska organismer. Kemikalieinspektionen ansvarar för föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter. Dessa regler grundar sig på CLP-förordningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

För att undvika sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga, finns produktvalsprincipen som är lagfäst i Miljöbalkens 2 kap. 4 §. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter ställer krav på förteckning över hälsofarliga eller brandfarliga kemiska produkter. Innehav av säkerhetsdatablad för varje hälso- eller brandfarlig kemisk produkt regleras i en europeisk förordning.

Det finns också krav på fortlöpande undersökning, bedömning och minimering av kemikalier som uppställs i Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll och dokumentationskrav för tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet finns i Miljöbalkens kapitel 26. Dessutom regleras kemiska risker i arbetsmiljön av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Det finns också specifika krav för vissa kemiska ämnen och situationer, till exempel för gravida och ammande arbetstagare, gaser, cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, och asbest. Riskbedömning av miljörisker regleras av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll för anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken.

Toppnyheter

Populära nyheter